ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ECDL за работодавачи

Квалификуваните вработени им овозможуваат на организациите ефикасно костистење на технологиите, со тоа се обезбедува зголемување на продуктивноста и конкурентноста, како и по ефикасно постигнување на оперативни цели. ECDL сертификацискиот програм обезбедува зголемени вредности на човечкиот капитал и остварување на поголема продуктивност засоновани на развојот на компетенцијата на вработените.

Бенефити дигитално писмени вработени

ИКТ квалификуваните вработени ја подобруваат ефикасноста и продуктивноста во организациите, што доведува и придонесува до целокупен економски раст во целата организација.

Дигитално писмени вработени:

Дигитално неписмени вработени Дигитално писмени вработени
Губат време да пронајдат функции за кои знаат дека апликацијата може да ја изврши Познаваат функции на разни апликации и ги користат за брзо извршување на работните задачи
Бараат помош од техничко лице при инсталација или подесување на уред додека колегите губат време и чекаат. Сами инсталираат и подесуваат уреди и ги користат за обавување на работните акотивности
Губат време на пишување на поединечни писма, адреси и други податоци при праќање на типски писма на поголем број на корисници Користат функција mail merge во апликацијата за обработка на текст како би заштедиле време би подготвиле типски писма за праќање на поголем број на адреси
Поминуваат повеќе време за изработка на документ и презентации кој одкако ке ги завршат повторно треба да се проверат Самостално креираат документи и презентации
Рачно внесување на резултати во табела го зголемива ризикот за грешка при внесување. Користат формули и функции за ефикасно и ефективно завршување на сложени пресметки
Одбивност кон базите на податоци и страв од нивна примена Користат упатства и брзо и ефикасно генерираат извештаи за прикажување на потребните информации во склад со работата
Имаат потешкотии во управување со електронска пошта и недоволна свест од безбедносните ризици. Ефикасно управуваат со елекстронска пошта, свесни се за ризик и вредности на системите

Зошто сертификација?

Зошто ECDL?

ECDL представува меѓународен стандард за информатичка писменост. Програмата е креирана од стручни лица од целиот свет, а проверен е и одобрен од страна на релевантни меѓународни институции. Со преку 12 милиони кандидати во 148 ECDL стандардот представува најраспространет стандард на информатичка писменост во светот.

ECDL сертификационен програм е:

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови