ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ЕCDL во образовниот систем

ECDL сертификацискиот програм е денес стандард на дигиталена писменост во многу образовни системи пошироко во светот и прифатен е од страна на министерството за образование, како за учениците и студентите така и за наставниците

ECDL за ученици и студенти

Стекнување на ИКТ вештина во текот на редовното школување ученици/студенти овозможува по квалитетно образование, поголем број на информации како и подобра подготвеност во животот, работа и понатамошното школување. Ученици/студенти кој посетуваат ИКТ вештини и користат технологии во процесот додека учат постигнуваат подобри резултати и мотивирани се за учење.

ИКТ вештините на студентите им овозможува своите писмени задачи брзо, лесно и ефикасно да ги презентираат со помош на програмата за обработка на текст, така што своите проекти да ги прикажат во вид на презентација како и во поголем број на предмети користат апликација за табеларни калкулации.

Дигитално писмени ученици/студенти во поголема мера костистат информации достапни на интернет, користат можност за е-учење и мултимедијални содржини. Стекнување на нови знаења на ваков начин го потекнува нивното критичко размислување и позитивен став кон концептот на целиот живот додека учат.

Тимската работа е исто така важна вештина во образовниот систем, а примената на модерните технологии потикнува комуникација со окружувањето. Развивајќи сеопфатен сет на дигитални вештини, учениците/студентите учат како да ги користат технологиите за комуникација со наставниците и своите врсници, да ги делат задачите и да работат групни задачи и проекти.

ECDL за наставници

ИКТ вештините ги потикнуваат наставниците интезивно да ги користат технологиите во образовниот процес што значајно го зголемува квалитетот на наставата и начинот на пренесување на знаењето на студентите и учениците.

Компјутерските вештини им овозможуваат на наставниците:

Користењето на софтверските апликации знчајно ги поедноставнува рутинските задачи и го намалува трошењето на време на административни обврски низ:

Училиштата со едуцирање на наставниците осигуруваат интензивно користење на современа технологија во секојдневната работа и на тој начин ги макси мизираат инвестициите вложени во набавка на опрема и софтверски апликации.

Дигитално писмени наставници и школскиот кадар по ефикасно ја користи електронската пошта, програми за размена на инстант пораки или блогови за брза и интензивна комуникација со учениците/студентите, колегите и раководството.

Зошто сертификација?

Сертификацијата помага во проверка на знаење и вештини на ученик/студент и наставници во согласност со меѓународните стандарди. Некој од предностите на сертификацијата се:

Зошто ECDL?

ECDL представува меѓународен стандард информатички предности. Програмот е креиран од стручни лице од целиот свет, а проверен е и одобрен од страна на релевантни  меѓународни институции.
Со преку 15 милиони кандитати во 149 земји ECDL standard представува нараспростанет стандард во информатичката писменост на светот.

ECDL сертификационен програм е:

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови