ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ECDL Base, Standard & Profile

ECDL Base
ECDL Standard
ECDL Base сертификатот го стекнува кандидатот кој ќе ги положи модулитее: Основи на компјутерот, Основи на интернет, Обработка на текст, Табеларни калкулации. ЕCDL Start сертификатот гарантира дека кандидатот е целосно компетентен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат.
Овде
може да се погледне изгледот на сертификатот.
ECDL Standard сертификатот се стекнува после успешно положени ECDL Base модулите со додаток на модулите презентации и користење на бази на податоци. ECDL Core сертификатот претставува потврда дека кандидатот е  потполно компетентен за користење на компјутер согласно со избраните модули.
Овде можете да го погледнете изгледот на сертификатот.

ECDL Profile
Како до сертификат
ECDL Профил сертификатот кандидатот го стекнува после ECDL Base сертификатот ако одбрал да полага еден или повеќе ECDL стандард модули. Гарантира дека сопственикот на сертификатот е во потполност компетентен за користење на компјутер, основни канцелариски и дополнителни специфицирани програмски апликации во секојдневната работа. Моментално на македонски јазик кандидатите можат да полагаат Презентација и Користење на база на податоци. И на англиски јазик можат да се полагаат модулите: ИТ Сигурност, Онлајн Соработка, Обработка на слика и Обработка на веб.
Овде може да се погледне изгледот на сертификатот.
Стекнување на ECDL сертификат е можно исклучиво во овластен ECDL тест центар. Знаењата за секој модул се тестираат посебно. Тестот трае 45 минути. Повеќе информации за тестирњето можете да погледнете овде.
Подготовка за полагање на испит
Посетување обуки за полагање не е обавезително. Кандидатите можат да се подготвуваат самостално со користење на литература, апликации за online обука или посетување на соодветен курс во најблискиот овсластен ECDL тест центар. Примери за вежбање можете да ги превземете овде.
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови