ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

Успешно завршена ,,европската недела на информатичка писменост’’

e-Skills Week e-Skills Week

Бесплатни дипломи стекнале 1000 граѓани во Србија, 200 во Црна Гора и 60 во Македонија.

ministarka za informatičko društvo i telekomunikacije Jasna Matić

Во организација на Европската Комисија, регионалната ЕЦДЛ канцеларија и 150 овластени Тест центри во поширокиот регион организирале бесплатна обука за работа на компјутери и полагање на ЕЦДЛ (Europen Computer Driving Licence) испитот низ седумдневна европска кампања  ,,e-Skills Week’’.

Овие поволности ги искористиле многуграѓани на Србија, Црна Гора и Македонија и така добиле можност да го проверат своето информатичко знаењево склад со европските стандарди.

На конференцијата за печат, чиј работен наслов бил: ,,Европа одбрала ЕЦДЛ’’ говореле претставници од Министерството за развој на информатичко општество на Србија, ЈИСА - информатички сојузна Србија, Економската комора на Белград и други претставници учесници на оваа значајна акција: Училишѓтето Никола Тесла, Министерство за финансии, Здружението на новинари на Србија, ИАН мрежа за помош...

Акцијата ја подржале и многу институции во внатрешноста: Регионалната агенција за Развој на Шумадија и Поморавие како и многуте општини Бечај, Ниш, Лесковац, Владички Хан, Књажевац, Парачин и други каде се организирани полагања во школите или општинските канцеларии.

На просторот на Црна Гора, истакнати се Тест Центрите Чиком, Дигит Монтенегро, Елипса, Универзитет Медитеран, кои обезбедиле бесплатни тестирања во Подгорица, Бар и Плевељ каде поминале повеќе од 200 кандидати.

Во Македонија бесплатни тестирања се вршени во Семос и Б-Кинг Солушн за нешто повеќе од 60 кандидати.

Ваков голем број на истовремено полагањее овозможено единствено со помош на интернет апликацијата www.ecdltest.rs со што ЕБЦ интернет ЕЦДЛ Тест Центар на конференцијата еистакнат како главен носител без кој работата не би можела да се заврши.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови