ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Одбележување на Светскиот Ден на белиот стап.
Доделување на ECDL сертификати

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид - Црвен крст на град Скопје, на 16 Октомври 2018 година се одбелeжа Светскиот Ден на белиот стап со свечено доделување на меѓународно признаени ЕЦДЛ сертификати на 22 лица со оштетен вид – корисници на Центарот, кои успешно го завршија првиот ЕЦДЛ сертифициран курс по компјутери адаптиран за нивните потреби.

Корисниците на Центарот се стекнаа со ECDL Start сертификат кои ги опфаќа следниве модули:
Основи на компјутерот, основи на интернетот, обработка на текст и табеларни калкулации.
По доделувањето на сертификатите, неколку корисници го пренесоа своето искуство од личен аспект за значењето на ваквиот вид на курсеви наменети за лица со оштетен вид. 

На настанот присуствуваа 42 учесници – корисници на Центарот, претставници од стручната служба на Црвен крст на град Скопје, Секретарот на Црвен крст на град Скопје, Секретарот на Националниот Сојуз на Слепи на РМ, претставник од УСАИД, Директорката на ЕЦДЛ Македонија, претставник од УЈИЕ (Универзитет на Југоисточна Европа ) и претставници од ЕУРМ (Европски Универзитет – Република Македонија).

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови